Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Może ktoś na niego czeka w domu. Może jest z kimś po prostu umówiony. Może pójdzie dziś z kimś do łóżka. Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. (...) Skasowałam jego numer, ale wciąż znam go na pamięć.
RozanopalcaJutrzenka
proszę Cię bądź
cicho i chodź
uciekniemy gdzieś daleko
— Krzysztof Zalewski, Luka
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
RozanopalcaJutrzenka
2654 4ae5 500
RozanopalcaJutrzenka
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Reposted fromshakeme shakeme viacalvados calvados
RozanopalcaJutrzenka

November 11 2019

RozanopalcaJutrzenka
5215 c91c
Reposted fromteijakool teijakool viaMargheRita86 MargheRita86
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu

October 30 2019

RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu viaslodziak slodziak

October 20 2019

9050 636b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaRedPenny RedPenny
RozanopalcaJutrzenka
0438 3dc3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl