Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
0265 51a9
Reposted fromMilaa Milaa viaimpulsivee impulsivee

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

Reposted frommakswilczur makswilczur viaimpulsivee impulsivee
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpulsivee impulsivee
RozanopalcaJutrzenka
1390 257e 500
Reposted fromoutline outline viazginieszmarnie zginieszmarnie

July 19 2017

3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore vianiedonaprawienia niedonaprawienia
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu vianiedonaprawienia niedonaprawienia
RozanopalcaJutrzenka
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice

July 21 2017

RozanopalcaJutrzenka
0265 51a9
Reposted fromMilaa Milaa viaimpulsivee impulsivee

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

Reposted frommakswilczur makswilczur viaimpulsivee impulsivee
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpulsivee impulsivee
RozanopalcaJutrzenka
1390 257e 500
Reposted fromoutline outline viazginieszmarnie zginieszmarnie

July 19 2017

3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore vianiedonaprawienia niedonaprawienia
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl