Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

RozanopalcaJutrzenka
6873 b033 500
Reposted fromslodziak slodziak viakatkad katkad
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
RozanopalcaJutrzenka
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
RozanopalcaJutrzenka
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?

July 21 2017

RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
0265 51a9
Reposted fromMilaa Milaa viaimpulsivee impulsivee

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpulsivee impulsivee
RozanopalcaJutrzenka
1390 257e 500
Reposted fromoutline outline viazginieszmarnie zginieszmarnie

July 19 2017

3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore vianiedonaprawienia niedonaprawienia
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu vianiedonaprawienia niedonaprawienia
RozanopalcaJutrzenka
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl