Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

RozanopalcaJutrzenka
7956 eed5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
RozanopalcaJutrzenka
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viawtx wtx
8864 6203 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakatkad katkad
RozanopalcaJutrzenka
6535 6f17
minimalnie
RozanopalcaJutrzenka
5002 60f9
RozanopalcaJutrzenka
8487 2d91 500
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viakiks kiks
RozanopalcaJutrzenka
8494 2d42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiks kiks
RozanopalcaJutrzenka
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales

June 23 2017

RozanopalcaJutrzenka
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
RozanopalcaJutrzenka
5591 87e1
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu vianiedonaprawienia niedonaprawienia
8864 6203 500
RozanopalcaJutrzenka
9181 fe80 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
RozanopalcaJutrzenka
9122 71c8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
4050 3f34 500

June 20 2017

RozanopalcaJutrzenka
5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialottee lottee
RozanopalcaJutrzenka
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
RozanopalcaJutrzenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl