Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
7848 a318 500
Reposted from4777727772 4777727772
RozanopalcaJutrzenka
7851 8991 500
Reposted from4777727772 4777727772
RozanopalcaJutrzenka
5805 f4cc
RozanopalcaJutrzenka
8012 6195
RozanopalcaJutrzenka
3294 1b94
RozanopalcaJutrzenka
9167 bbc3
RozanopalcaJutrzenka
1223 0b73
RozanopalcaJutrzenka
7388 0256
0819 0e16 500

retrospectual:

bakchic:

Ataï. #morning #breakfast #casablanca #morocco #minttea

 

7261 09b5 500

cahce:

v_q_z

RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
8016 7830
RozanopalcaJutrzenka
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
1978 eeb5
RozanopalcaJutrzenka
8997 1bf7 500
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl