Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

RozanopalcaJutrzenka
Ja ciągle mam w głowie to pytanie, ono stale mi towarzyszy: „Czy to, czego chcę, jest tym, czego potrzebuję?”. Najczęściej nie. Ale żyjemy w kulturze, która jest nastawiona na to, żeby mieć i pragnąć wszystkiego, i to najlepiej od razu.
— Jacek Braciak
RozanopalcaJutrzenka
Najpierw myślałam, że najbardziej samotna jestem, kiedy zasypiam sama i wyobrażam sobie siebie w zupełnie innym życiu. Potem okazało się, że bardziej samotna jestem, kiedy zasypiam z człowiekiem, który w ogóle mnie nie obchodzi.
— Anna Ciarkowska, Pestki
RozanopalcaJutrzenka
9643 b83e
da się. da.
RozanopalcaJutrzenka
5691 44b5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMargheRita86 MargheRita86
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka

March 10 2019

RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
— chyba
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
RozanopalcaJutrzenka
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
RozanopalcaJutrzenka

March 09 2019

RozanopalcaJutrzenka
8518 8e48
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacalvados calvados
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl